اتفاق جدید!

تغییرات رفتاری با تغییر باورها شروع می شود.

امروز اتفاقی جدید و خوب قراره بیفتد.از این بابت خوشحالم.

خدا با من است و همه چیز نیکوست.

پینوشت:27 شهریور روز شعرو ادب فارسی بود.یعنی روز استاد شهریار!بعد درباره او

می نویسم.

/ 2 نظر / 6 بازدید
نازلی

امیدوارم که همیشه توی زندگیت اتفاقهای جدید و خوب بیافته [گل]